Καταστατικό

Το Καταστατικό του ΣΑΚΑ όπως τροποποιήθηκε με την από 22-05-2022 Καταστατική Γενική Συνέλευση [ΕιρΑθ 420/2022 (εκουσία)].


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

​​ 

Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 

1.1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό και κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» και στην αγγλική γλώσσα «ATHENS COLLEGE AND PSYCHICO COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΚΑ», εφεξής ο «Σύλλογος».

1.2. Ο Σύλλογος έχει ως σήμα το θυρεό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλαισιωμένο από τα αρχικά ΣΑΚΑ.

1.3. Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙOY ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE AND PSYCHICO COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION με το σήμα του Συλλόγου στη μέση και κάτω από αυτό τη χρονολογία ιδρύσεώς του (1931).

1.4. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

1.5. Ως «Κολλέγιο» στο πλαίσιο του παρόντος νοούνται τα λειτουργούντα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού. Λαμβάνεται μέριμνα για την προσαρμογή του παρόντος σε τυχόν μεταβολή των σχετικών δεδομένων.

 

 

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ

 

2.1. Σκοποί του Συλλόγου είναι :

α. Η τήρηση και προαγωγή του πνεύματος του Κολλεγίου, των αρχών και των αξιών του.

β. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

γ. Η ηθική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή ενίσχυση των μελών του.

δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με το Κολλέγιο.

ε. Η ηθική και κάθε άλλη συμπαράσταση στο εκπαιδευτικό έργο του Κολλεγίου και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του σε περιοδική βάση, σύμφωνα με τη διαθέσιμη περιουσία του Συλλόγου.

στ. Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση, με διάφορα αθλήματα, του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής καταστάσεως, η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία τους γενικά, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος. Προβλέπεται η λειτουργία αθλητικών τμημάτων α) Στίβου, β) Κολύμβησης, γ) Πετοσφαίρισης, δ) Καλαθοσφαίρισης, ε) Ποδοσφαίρου, στ) Αντισφαίρισης, ζ) Αντιπτέρισης, η) Ιππασίας, θ) Τριάθλου, ι) Σκουός, ια) Επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ιβ) Ξιφασκίας, ιγ) Μπριτζ, ​​ ιδ) κάθε άλλου αθλήματος εκ του επίσημου καταλόγου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2. Μέσα

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκδίδει έντυπα, αναπτύσσει και συντηρεί βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των μελών του, πραγματοποιεί ηλεκτρονικές ενημερωτικές εφαρμογές, διοργανώνει κοινωνικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητικές και μορφωτικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας του. Επιπλέον, για την επίτευξη των σκοπών που σχετίζονται με την αθλητική δραστηριότητα των μελών του και προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, δύναται να ιδρύει και άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες.

 

 

Αρθρο 3ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

3.1.Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ και ΑΘΛΗΤΙΚΑ.

Δυνάμει μέλη είναι αυτοδικαίως όλοι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου, και συγκεκριμένα των υπό 1.5. Σχολείων του ΕΕΙ, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

- ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη γίνονται ανά πάσα στιγμή από την αποφοίτησή τους, κατόπιν αίτησής τους προς το Σύλλογο ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, από την οποία να τεκμαίρεται η βούληση εγγραφής (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η καταβολή συνδρομής). Ο Σύλλογος μεριμνά για την καταχώριση κάθε πράξης κτήσης της ιδιότητας του τακτικού μέλους.

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη γίνονται άτομα τα οποία μαθήτευσαν στα Σχολεία του EEI χωρίς να αποφοιτήσουν. Τα αρχεία του Κολλεγίου υπερισχύουν κάθε άλλης απόδειξης για την αίτηση εγγραφής.

- ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη γίνονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου, άτομα τα οποία δεν μαθήτευσαν στα Σχολεία του Ιδρύματος, διακρίθηκαν όμως για την προσφορά τους στον Σύλλογο.

- ΑΘΛΗΤΙΚΑ μέλη γίνονται άτομα τα οποία εγγράφονται στα αθλητικά τμήματα του Συλλόγου ή σε πρόσωπα του άρθρου 2.2. εδ. β’ του παρόντος, χωρίς να εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μελών. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις, πέραν αυτών που σχετίζονται με το οικείο αθλητικό τμήμα.

3.2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη, που έχουν μαθητεύσει για 4, τουλάχιστον, χρόνια 6ετούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 5, τουλάχιστον, χρόνια 7ετούς δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, ή 9 συνολικά έτη, μπορούν να γίνουν ΤΑΚΤΙΚΑ. Απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει με βάση το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Κοινωνικό μέλος για τον Σύλλογο και το Κολλέγιο, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Κοινωνικό μέλος καταβάλει εφ’ άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

3.2.2. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ενδιαφερόμενο Κοινωνικό μέλος μπορεί να προσφύγει στην επομένη της απορρίψεως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με αίτηση υπογεγραμμένη από 100 τουλάχιστον Τακτικά μέλη ταμειακώς ενήμερα.

3.3 Του ονόματος κάθε τακτικού μέλους έπεται ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως του. Στην περίπτωση των κοινωνικών μελών προστίθεται πριν από την ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως των το γράμμα x. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει απόφαση γενικής εφαρμογής ως προς το εάν η ένδειξη παραμένει και για τα κοινωνικά μέλη που γίνονται τακτικά, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3.4 Τακτικά, Κοινωνικά, ή Επίτιμα μέλη του Σωματείου που εμπίπτουν στα κωλύματα εγγραφής και τους περιορισμούς της αθλητικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως τροποποιημένο θα ισχύει ή αντικατασταθεί ή άλλως πώς, αποστερούνται αυτοδικαίως όλων των δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων, σε ανάλογη εφαρμογή του καθεστώτος των “αθλητικών” μελών του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 4ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

4.1.Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.2.Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μετά από γραπτή αίτηση του με την οποία θα περιγράφει τους λόγους αποχωρήσεως του και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με οκτώ (8) τουλάχιστον ψήφους.

4.3.Τα μέλη που επανεγγράφονται υποχρεούνται να καταβάλουν για την επανεγγραφή τους εφ’ άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

 

 

Άρθρο 5ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

5.1. Διαγραφή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με δώδεκα (12) τουλάχιστον ψήφους, δικαιούται να διαγράψει από το Σύλλογο, χωρίς καμία άλλη αιτιολογία, μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει πέντε (5) συνολικά συνεχόμενες ετήσιες συνδρομές. Προ της λήψεως αποφάσεως για τη διαγραφή ενός μέλους, το υπό διαγραφή μέλος ειδοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τελευταία γνωστοποιηθείσα ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή του για την επικείμενη διαγραφή του, ενώ ταυτοχρόνως του τίθεται προθεσμία τριών τουλάχιστον μηνών να ρυθμίσει την προς τον Σύλλογο οφειλή του. Ουδέν μέλος διαγράφεται προ της παρελεύσεως της προθεσμίας αυτής.

Μέλος, που έχει διαγραφεί για τον ανωτέρω λόγο, μπορεί άπαξ να επανεγγραφεί με απλή αίτησή του, καταβάλλοντας το σύνολο των οφειλομένων συνδρομών του. Το ποσό των αναδρομικά καταβαλλόμενων συνδρομών, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των τελευταίων επτά ετησίων συνδρομών.

5.2. Διαγραφή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

Κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση που λαμβάνεται με 12 τουλάχιστον ψήφους, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, να διαγράψει μέλος του Συλλόγου. Νόμιμο λόγο διαγραφής συνιστά, μεταξύ άλλων, κάθε συμπεριφορά που αντιβαίνει στις αρχές του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προειδοποιήσει το προς διαγραφήν μέλος με δύο (2) συστημένες επιστολές ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημέρες αντιστοίχως προ της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως, οι οποίες αποστέλλονται στην τελευταία γνωστοποιηθείσα ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Στις επιστολές αυτές περιγράφεται ο λόγος της διαγραφής και τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για παροχή έγγραφων εξηγήσεων από το μέλος.

Μέλος, που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, εφόσον, κατά την κρίση της δεν συντρέχουν πια οι λόγοι που οδήγησαν στην διαγραφή του και αφού καταβάλει ως δικαίωμα επανεγγραφής του εφ’ απαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

 

 

Άρθρο 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

6.1. Γενικές υποχρεώσεις:

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

6.2. Συνδρομή:

Τα Τακτικά και τα Κοινωνικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Τα Αθλητικά Μέλη καταβάλλουν την εισφορά του αθλητικού τμήματος, όπως αυτή ειδικότερα ορίζεται.

6.3. Έκτακτες εισφορές:

Έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου καταβάλλονται από τα μέλη, αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

7.1. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις:

Τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς ενήμερα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

7.2. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής:

Δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα Επίτιμα και στα Αθλητικά μέλη του Συλλόγου.

7.3. Χρήση εγκαταστάσεων- Εκδηλώσεις του Συλλόγου:

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και να συμμετέχουν στις δράσεις του με την υποχρέωση να τηρούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να καθορίσει διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου για τα ταμειακώς ενήμερα και για τα ταμειακώς μη ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 8ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

8.1. Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται :

α. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών.

β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες.

δ. Έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.

ε. ​Οι εισφορές μελών και άλλων συμμετεχόντων στα αθλητικά τμήματα και στις σχετικές δραστηριότητες του Συλλόγου.

στ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του πλαισίου των σκοπών του Συλλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του.

8.2. Με την επιφύλαξη διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ο Σύλλογος υποχρεούται να ​​ καταρτίζει και να εγκρίνει προϋπολογισμό πριν από την έναρξη κάθε χρήσης.

 

 

Άρθρο 9ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική και Έκτακτη), το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

 

Άρθρο 10ο ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

10.1.Σύγκληση και απαρτία:

Εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους συγκαλείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τρίτον (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών.

10.2. Πρόσκληση:

Τα τακτικά μέλη καλούνται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον, είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της τουλάχιστον.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αναγγελία των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να γίνει με προσωπική γραπτή πρόσκληση προς τους αποφοίτους, η οποία αποστέλλεται στην τελευταία γνωστοποιηθείσα ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, ή με δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή ακόμη και στο περιοδικό που εκδίδει ο Σύλλογος, είκοσι, τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της.

Στις γραπτές προσκλήσεις και αναγγελίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

10.3. Διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης:

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο οποίος ορίζει ένα Πρακτικογράφο και ψηφοσυλλέκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων του, καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους. Κατόπιν, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

10.4. Αρχαιρεσίες:

Κάθε δεύτερο έτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ως ώρα ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται η 10η πρωινή και, όταν έπονται εκλογές, ώρα λήξεως της συζητήσεως η 2α απογευματινή το αργότερο. Μετά την λήξη της συζητήσεως, αρχίζει η ψηφοφορία που περατώνεται την 6η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι κάλπες. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που δεν έχουν προλάβει να ψηφίσουν, η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει.

 

 

Άρθρο 11ο ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

11.1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.2. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και πεντακόσια (500) τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα Τακτικά ή Κοινωνικά μέλη του Συλλόγου με αίτησή τους, η οποία πρέπει να εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν τη σύγκλησή της και να προσδιορίζει, επί ποινή απαραδέκτου, τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του επομένου διμήνου από την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως στα γραφεία του Συλλόγου. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αρχαιρεσιών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

Κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση και τη διεξαγωγή των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων εφαρμόζονται αναλογικά όσα ισχύουν και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

 

 

Άρθρο 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

12.1. Συγκρότηση, θητεία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, τον Δεύτερο Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δέκα (10) Συμβούλους.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, ο εκλεγείς Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της, συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές για την προώθηση των επιμέρους σκοπών του Συλλόγου και ελέγχει τη δράση τους. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου.

12.2. Ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα στην έδρα του Συλλόγου. Η ψηφοφορία και η διαλογή των ψήφων μπορούν να διενεργούνται επιτοπίως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών που δεν υποκαθιστούν τη φυσική κάλπη, με απόφαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να εγκρίνει, κατά το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, ​​ εσωτερικό κανονισμό και εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα ή φυσική κάλπη για την Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού ληφθεί πλήρης μέριμνα για τη διατήρηση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της διαδικασίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε αρχαιρεσίες που διενεργούνται μέσα στο πρώτο τετράμηνο από τη λήψη της. Δεν απαιτείται νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από την έκδοση του ως άνω εσωτερικού κανονισμού για επόμενες αρχαιρεσίες. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να καταργήσει την επιτόπια ψηφοφορία. Η διαλογή των ψήφων που προέρχονται από όλους τους παραπάνω τρόπους ψηφοφορίας γίνεται ταυτόχρονα.

Β. Υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν τα Τακτικά μέλη και τα Κοινωνικά μέλη του άρθρου 3.2.1 του παρόντος που είναι ταμειακώς ενήμερα για το τρέχον έτος και για τα δύο (2) προηγούμενα έτη. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο σε αρχαιρεσίες που διεξάγονται εντός του ημερολογιακού έτους αποφοίτησής τους. Κανένα μέλος δεν οφείλει συνδρομή για το ημερολογιακό έτος αποφοιτήσεως του. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στα άρθρα 6.2 και 7.1 του παρόντος, τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή μίας (1) τουλάχιστον συνδρομής για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αρχαιρεσίες που διεξάγονται εντός του ημερολογιακού έτους που έπεται αυτού της αποφοίτησής τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία του Συλλόγου, επί αποδείξει, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητα κάθε υποψηφιότητας κατά τις Καταστατικές διατάξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη για την προετοιμασία των αρχαιρεσιών και ειδικότερα για να καταρτισθεί ο πίνακας των υποψηφίων και να αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποίαν είναι εκ νέου υποψήφιος, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να αναθέσει το σχετικό καθήκον σε μέλος του που δεν είναι εκ νέου υποψήφιο.

Γ. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά Δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. O Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως όπως και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ. Το ψηφοδέλτιο χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος αναγράφονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Πρόεδροι. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ όσων ισοψήφισαν. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ενός μόνο σταυρού προτιμήσεως για τον Πρόεδρο.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Σύμβουλοι στους οποίους κατατάσσονται και οι υποψήφιοι Πρόεδροι, εφόσον το επιθυμούν. Οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν έως και δώδεκα (12) σταυρούς προτιμήσεως για τους Συμβούλους. Εκλέγονται ως Σύμβουλοι οι δώδεκα (12) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως. Αν ο εκλεγείς ως Πρόεδρος έχει θέσει υποψηφιότητα και ως Σύμβουλος και βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση, στη θέση του εκλέγεται ο 13ος κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος Σύμβουλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις, διενεργείται κλήρωση μεταξύ όσων ισοψήφισαν. Οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πέντε (5) επόμενες θέσεις ως προς τους σταυρούς προτιμήσεως μετά τους εκλεγέντες, ονομάζονται κατά το παρόν Καταστατικό «Επιλαχόντες».

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται μόνον υποψήφιοι Σύμβουλοι για τους οποίους, κατά το χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών, έχουν συμπληρωθεί σαράντα (40) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Όλοι οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν έως και δύο (2) σταυρούς προτιμήσεως. Εκλέγονται ως Σύμβουλοι οι δύο (2) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και στο δεύτερο. Σε περίπτωση εκλογής τους και στα δύο μέρη, προτιμάται αυτή που επιτυγχάνεται εκ του τρίτου μέρους και θέση Συμβούλου καταλαμβάνει ο πρώτος Επιλαχών του δευτέρου μέρους που δεν επιτυγχάνει την εκλογή του και εκ του τρίτου μέρους. Αν υποβληθούν λιγότερες από δύο υποψηφιότητες στο τρίτο μέρος, οι υπολειπόμενες θέσεις πληρώνονται από τις υποψηφιότητες του δεύτερου μέρους.

Αν ο εκλεγείς Πρόεδρος έχει συμμετάσχει ως υποψήφιος Σύμβουλος και στο δεύτερο και στο τρίτος μέρος και βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση και στα δύο, εκλέγονται Σύμβουλοι οι πρώτοι Επιλαχόντες και των δύο μερών. Αν βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση μόνο στο ένα, εκλέγεται Σύμβουλος ο Επιλαχών του μέρους αυτού. Για το τρίτο μέρος ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για το δεύτερο. ​​

12.3. Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωλύεται να εκλεγεί ή να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ μέλος, το οποίο :

- έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας, άνευ δικαιώματος εξαγοράς ή άνευ αναστολής,

- έχει έμμισθη σχέση εργασίας με το Σύλλογο ή είχε τέτοια σχέση εντός της τελευταίας διετίας από τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών,

- είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Συμβουλίου των Επιτρόπων (Board of Trustees) ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

- έχει έμμισθη σχέση εργασίας με τα Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Πρόεδρου είναι δύο συνεχόμενες θητείες. Ο απερχόμενος Πρόεδρος μπορεί να αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου μετά την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών από τη λήξη της δεύτερης συνεχόμενης θητείας του.

12.4. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου:

12.4.1. Συνεδριάσεις:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προηγείται.

Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με κάθε πρόσφορο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, μέσο. Την ειδοποίηση συνοδεύει ημερήσια διάταξη, τα θέματα της οποίας καθορίζονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου κατά το άρθρο 17.6. του παρόντος.

12.4.2. Απαρτία και Αποφάσεις:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Καταστατικό ή το Νόμο.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Εφόσον κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος, η οποία δεν μπορεί να απέχει από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση λιγότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών. Αν και μετά τη δεύτερη πρόσκληση δεν υπάρξει απαρτία οκτώ (8) μελών, τότε ο Πρόεδρος προσκαλεί για τρίτη φορά σε Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του. Η πρόσκληση αυτή γίνεται για ημέρα που απέχει, το νωρίτερο, τρεις εργάσιμες ημέρες από τη ματαιωθείσα δεύτερη συνεδρίαση. Κατά την τρίτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον μέλη του.

Αν και μετά την τρίτη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε αυτοδικαίως συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται κατά το Καταστατικό για τη νόμιμη σύγκλησή της.

Καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ληφθεί αν παρίστανται στη συνεδρίασή του λιγότερα από οκτώ (8) μέλη του, με εξαίρεση τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί δύο (2) προηγουμένως αναβληθείσες λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.

Ο Γραμματέας φροντίζει ώστε τα μέλη να ειδοποιούνται εγγράφως για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.5. Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

12.5.1. Ο Πρόεδρος:

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των δικαστικών αρχών και των άλλων δημοσίων αρχών, ως και κάθε τρίτου, καθώς και στις συμβατικές σχέσεις του, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και έργου.

Ο Πρόεδρος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος για όλες τις εκδόσεις του Συλλόγου και ορίζει τον αρχισυντάκτη των εντύπων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) που εκδίδει ο Σύλλογος και το διαχειριστή ιστοσελίδων και δημόσιων ηλεκτρονικών εφαρμογών του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δέκα (10) μελών του μέχρι και την επόμενη συνεδρίαση από αυτήν στην οποίαν ανακοινώθηκε η απόφαση του Προέδρου, να εναντιωθεί σε αυτήν ή να ορίσει άλλο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει άλλο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Σύλλογο, δικαστικώς ή εξωδίκως, για συγκεκριμένο, όμως, κάθε φορά θέμα.

12.5.2. Ο Πρώτος (Α’) Αντιπρόεδρος:

Ο Α' Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

12.5.3. Ο Δεύτερος (Β’) Αντιπρόεδρος:

Ο Β' Αντιπρόεδρος συνδράμει τον Α' Αντιπρόεδρο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

12.5.4. Ο Γενικός Γραμματέας:

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Λέσχης του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία και το αρχείο, φυλάσσει τη Σφραγίδα του Συλλόγου, εκδίδει ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων του Συλλόγου, όταν αυτό απαιτείται, και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο αλληλογραφίας. Το Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο, ιδίως ως προς τη συνυπογραφή των εγγράφων της αλληλογραφίας, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

12.5.5. Ο Ταμίας:

Ο Ταμίας παρακολουθεί τα οικονομικά του Συλλόγου, έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών βιβλίων και στοιχείων τα οποία απαιτεί ο νόμος, εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια, διακινεί, μαζί με τον Πρόεδρο, το λογαριασμό του Συλλόγου με τις Τράπεζες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισηγούμενος τον προϋπολογισμό κατ’ άρθρο 8.2 του παρόντος.

Για οικονομικά θέματα, όπως, ενδεικτικά, η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση αξιογράφων ή η συνομολόγηση συμβάσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, ο Σύλλογος δεσμεύεται έναντι των τρίτων με τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία σωρευτικά. Τον Ταμία κωλυόμενο αντικαθιστά ο Πρώτος ή ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος.

Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παρασχεθεί στον Ταμία εξουσία να υπογράφει και δεσμεύει το Σύλλογο έναντι τρίτων, ιδίως Τραπεζών και δημοσίων Αρχών, για ορισμένες συναλλαγές με μόνη την υπογραφή του.

12.6. Έκπτωση και αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

12.6.1. Ο Πρόεδρος εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, αν απέχει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Η έκπτωσή του διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, με απόφαση που λαμβάνεται με δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον εκπεσόντα Πρόεδρο.

Πρόεδρος που παραιτείται ή εκπίπτει δεν δικαιούται να διατηρήσει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.6.2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολογήτως από τρεις (3) συνεχόμενες ή από έξι (6), εν συνόλω, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σένα δωδεκάμηνο, εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους. Την έκπτωση διαπιστώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στο μέλος που εξέπεσε. Το μέλος που εξέπεσε αντικαθίσταται όπως ορίζεται υπό 12.6.3.

12.6.3. Σε περίπτωση κωλύματος, θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειράν επιλαχόντα κατά την τελευταία σχετική ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 σημείο Δ του παρόντος άρθρου και ανάλογα με τον τρόπο της εκεί εκλογής του μέλους που αντικαθίσταται. Όταν αντικαθίσταται ο Πρόεδρος, καλείται Επιλαχών από το δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου.

Εάν δεν υπάρχουν Επιλαχόντες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αντικαταστάτη ένα από τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη του Συλλόγου.

12.6.4. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος, παραιτήσεως, εκπτώσεως, θανάτου ή ορισμού του ως Προέδρου αντικαθίσταται από τον Δεύτερο Αντιπρόεδρο. Ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, σε περίπτωση κωλύματος, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου τους αντικαθίστανται από έναν εκ των Συμβούλων, εκλεγόμενο κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συμπλήρωσή του κατά τα υπό 12.6.3. οριζόμενα.

12.6.5. Σε περίπτωση κωλύματος, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος.

Αν ο Α' Αντιπρόεδρος αρνηθεί, κωλύεται ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να αναλάβει, αναλαμβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Κώλυμα των Αντιπροέδρων συνιστά και η μη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας κατά την ημερομηνία που καλούνται σε ανάληψη καθηκόντων Προέδρου κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου. Αν και ο Β’ Αντιπρόεδρος αρνηθεί, κωλύεται ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να αναλάβει, τότε συγκαλεί αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και με πλειοψηφία δέκα (10) τουλάχιστον ψήφων, εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο μεταξύ των μελών του, μέλος που έχει τα προσόντα εκλογιμότητας του Προέδρου. Αν δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος σε τρεις (3) διαδοχικές ψηφοφορίες κατά την ίδια συνεδρίαση, προκηρύσσονται αμέσως αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τη φροντίδα και την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προέδρου για το εν λόγω διάστημα.

12.7. Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η συζήτηση και η απόφαση για την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί καταλογισμού ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προηγείται κάθε άλλης συζητήσεως, αλλά πρέπει να περιλαμβάνεται στα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, κατά την πρόσκλησή της.

Τα ανακληθέντα μέλη αντικαθίστανται από τους Επιλαχόντες των προηγηθεισών εκλογών με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 6.3 του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 13ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13.1. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργούνται και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία. Η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να διενεργείται και με φανερή ψηφοφορία, στη συζήτηση της Γενικής Συνελεύσεως που προηγείται της μυστικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 10.1 και 12.2 του παρόντος καταστατικού.

13.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) ακόμη τακτικά μέλη με αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική, ή επιχειρηματική ή διοικητική εμπειρία στα Χρηματοοικονομικά ή σε κλάδους λογιστικής-ελεγκτικής. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει το αρχαιότερο τακτικό μέλος. Για κάθε τακτικό μέλος εκλέγεται και (1) αναπληρωματικό με τα ίδια προσόντα. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται μόνον Τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη αδιάλειπτης εγγραφής.

13.3. Για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ισχύουν αναλόγως τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 12.3 του παρόντος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του Συλλόγου και ελέγχει την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση των οργάνων και των υπαλλήλων του Συλλόγου με τα πρότυπα ορθής διαχείρισης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της για το προηγούμενο οικονομικό έτος δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να συντάξει σχετική έκθεση που θα απευθύνεται σε αυτήν. Για την υποβοήθηση στην εκτέλεση του έργου της, η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία μετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται κατά βούληση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή με έγγραφο αίτημα των δύο άλλων τακτικών μελών της. Με τον ίδιο τρόπο δικαιούται να ζητεί και να εξετάζει ως όργανο παραστατικά έγγραφα, συμβάσεις, καταγεγραμμένα πρακτικά και κάθε άλλο επίσημο υλικό που τηρείται σε αρχεία του Συλλόγου, καθώς και να ζητεί εξηγήσεις από τον Ταμία του Συλλόγου.

13.5. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ανακληθούν με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12.7. του παρόντος καταστατικού για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υιοθετήσει, κατ’ άρθρο 17 του παρόντος, εσωτερικό κανονισμό Προτύπων Ορθής Διαχείρισης του Συλλόγου, εξειδικεύοντας τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, ιδίως αναφορικά με τη δομή και το αναγκαίο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τη διαδικασία προμηθειών και την έγκριση και τη διενέργεια των πληρωμών του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρέχει γνώμη για τη σύνταξη του κανονισμού.

 

 

Άρθρο 14ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

 

14.1.Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, που οφείλεται σε υπαίτιο πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή της Διοικήσεως του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει, ανάλογα με τη βαρύτητα του, τις εξής ποινές : 1) Επίπληξη, 2) Πρόστιμο, 3) Αποβολή από τον Σύλλογο, 4) Έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Πειθαρχική Εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο, για δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων τακτικών μελών.

14.2. Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή όπως ορίζει το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

 

 

Άρθρο 15ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

15.1.Την πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. Πεντακόσια, τουλάχιστον, ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη του Συλλόγου με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση του Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει την πρόταση προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

15.2. Η τροποποίηση του Καταστατικού προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

15.3. Η τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την έγκριση της από τη Δικαστική Αρχή και την εγγραφή της στο σχετικό βιβλίο Σωματείων, όπως οι σχετικές αρμοδιότητες ορίζονται κάθε φορά από το νόμο.

15.4. Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται η διάλυση του Συλλόγου. Αν ο Σύλλογος διαλυθεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ​​ μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την ​​ εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

 

Άρθρο 16ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

16.1 Το σωματείο τηρεί, σε κάθε περίπτωση, τα βιβλία που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία και ειδικότερα α) Μητρώου Μελών, ​​ β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, ​​ γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων Εξόδων, ​​ ε) Περιουσιακών Στοιχείων και ​​ στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την τήρησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.5.4 του παρόντος, Η τήρηση των βιβλίων, μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών εγγράφων.

16.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών σχετικά με την αθλητική τους ιδιότητα και τους αθλητικούς κανονισμούς καθορίζονται από την αρμόδια κάθε φορά αθλητική αρχή.

16.3 Για το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή απορρόφησης όλων ή αυτοτελών αθλητικών τμημάτων του Συλλόγου με άλλο με ή από άλλο αθλητικό Σωματείο, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 17ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

17.1.Κάθε θέμα γενικής εφαρμογής που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και δεν περιλαμβάνεται στο Καταστατικό μπορεί να ρυθμιστεί με εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τουλάχιστον οκτώ (8) μελών του.

17.2. Για την ενίσχυση της παρουσίας του Συλλόγου στο εξωτερικό μπορεί να καθιερωθεί και να εξειδικευθεί με εσωτερικό κανονισμό ο θεσμός του city agent και ο θεσμός του chapter.

17.2.1.Ο city agent είναι Τακτικό μέλος του Συλλόγου, που διαμένει σε ορισμένη περιοχή του εξωτερικού και είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη να διατηρεί και να ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των λοιπών μελών του Συλλόγου, που διαμένουν στην ίδια περιοχή και να προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.1. του παρόντος Καταστατικού. Ένα Τακτικό μέλος του Συλλόγου ορίζεται city agent με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

17.2.2.Το Chapter είναι Παράρτημα του Συλλόγου σε ορισμένη περιοχή του εξωτερικού. Ιδρύεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που εκδίδεται με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου κατά τα παραπάνω, η οποία και οριοθετεί τις αρμοδιότητες του chapter, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και φορολογικές συνθήκες που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή του εξωτερικού. Το Chapter θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του Συλλόγου και εξυπηρετεί αδιαλείπτως του σκοπούς αυτού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.1. του παρόντος Καταστατικού. Η ίδρυση του chapter επιφέρει την παύση των αρμοδιοτήτων του city agent που δραστηριοποιείτο στην ίδια περιοχή.

Ακόμη και αν το chapter αποκτά νομική προσωπικότητα κατά το δίκαιο της έδρας του, δεν καθίσταται αυτοδίκαια δικαιούχος κανενός δικαιώματος που αρύεται ο ​​ Σύλλογος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα ασκούν σωματειακή αθλητική δραστηριότητα με την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

17.3. Με εσωτερικό κανονισμό μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ιδρύσεως παραρτημάτων του Συλλόγου στο εσωτερικό της χώρας και ιδιαιτέρως σε περιοχές που απέχουν σημαντικά από την έδρα του Συλλόγου (παραδείγματος χάριν ΣΑΚΑ Κρήτης). Η ίδρυση απαγορεύεται να διενεργείται με την κτήση νομικής προσωπικότητας από τα παραρτήματα αυτά, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα ασκείται σωματειακή αθλητική δραστηριότητα με την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

17.4. Με εσωτερικό κανονισμό μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ιδρύσεως τμημάτων του Συλλόγου, τα οποία θα αποτελούνται από μέλη του Συλλόγου που έχουν ιδιαίτερους δεσμούς μεταξύ τους (παραδείγματος χάριν ΣΑΚΑ Seniors, ΣΑΚΑ Οικοτρόφων). Η ίδρυση απαγορεύεται να διενεργείται με την κτήση νομικής προσωπικότητας από τα τμήματα αυτά.

17.5. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου που έχουν ληφθεί πριν από την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού είναι ισχυρές. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τη μνεία τους στον εσωτερικό κανονισμό.

17.6. Τα Chapters/τμήματα των παραγράφων 2.2, 3 και 4 του παρόντος μπορούν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία, να ορίσουν έναν ή περισσότερους εκπροσώπους τους στις συνεδριάσεις αυτού με δικαίωμα λόγου. Ο εκπρόσωπος δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν προσμετράται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Τα ίδια δικαιώματα έχει και ο city agent του άρθρου 17.2.1.

17.7. Με εσωτερικό κανονισμό μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ενός ή περισσότερων αθλητικών τμημάτων του Συλλόγου καθώς και θέματα σχετικά με την ίδρυση διαφορετικών προσώπων για την επίτευξη αθλητικών σκοπών κατά το άρθρο 2.2 εδ. β’ του παρόντος, την εκεί μεταφορά της δραστηριότητας των ήδη λειτουργούντων τμημάτων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών μελών του Συλλόγου. Οι σχετικοί κανονισμοί λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

17.8. Κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκδίδεται και ο εσωτερικός κανονισμός του άρθρου 13.6 του παρόντος.

17.9. Οι εσωτερικοί κανονισμοί αριθμούνται με αύξουσα σειρά και ημερομηνία και αναρτώνται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

17.10. Σε περίπτωση αντίθεσης του εσωτερικού κανονισμού με το καταστατικό, υπερισχύει το τελευταίο.

 

 

 

 

 

Άρθρο 18ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

18.1 Για κάθε άλλο θέμα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπ’ όψη του τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

18.2 Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge