Καταστατικό

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION.

Ο Σύλλογος έχει ως σήμα τον θυρεό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (EEI), πλαισιωμένο από τα αρχικά ΣΑΚΑ.

Ο Σύλλογος διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION με το σήμα του Συλλόγου στη μέση και κάτω από αυτό τη χρονολογία ιδρύσεως του (1931).

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
α. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
β. Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του.
γ. Η παροχή υποτροφιών σε αποφοίτους των Σχολείων του ΕΕΙ για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με τα Σχολεία του EEI.
ε. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο των Σχολείων του EEI και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών των.
στ. H καλλιέργεια και η ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων των μελών του μέσω και της συμμετοχής των σε αθλητικούς αγώνες.
ζ. Η διατήρηση του Πνεύματος του Κολλεγίου
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος εκδίδει έντυπα, διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας του.

‘Αρθρο 3ο ΜΕΛΗ

Α. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
– ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη γίνονται αυτομάτως οι απόφοιτοι των Σχολείων του ΕΕΙ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη γίνονται άτομα τα οποία μαθήτευσαν στα Σχολεία του EEI χωρίς να αποφοιτήσουν
– ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη γίνονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου, άτομα τα οποία δεν μαθήτευσαν στα Σχολεία του Ιδρύματος, διακρίθηκαν όμως για την προσφορά τους στον Σύλλογο.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη, που έχουν μαθητεύσει για 4, τουλάχιστον, χρόνια 6ετούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 5, τουλάχιστον, χρόνια 7ετούς δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, ή 9 συνολικά έτη, μπορούν να γίνουν ΤΑΚΤΙΚΑ. Απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει με βάση το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Κοινωνικό μέλος για τον Σύλλογο και τα Σχολεία του EEI, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Κοινωνικό μέλος καταβάλει εφ’άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ενδιαφερόμενο Κοινωνικό μέλος μπορεί να προσφύγει στην επομένη της απορρίψεως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με αίτηση υπογεγραμμένη από 100 τουλάχιστον Τακτικά μέλη ταμειακώς ενήμερα.
Του ονόματος κάθε τακτικού μέλους έπεται ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως του. Στην περίπτωση των κοινωνικών μελών προστίθεται πριν από την ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως των το γράμμα x.

Άρθρο 4ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μετά από γραπτή αίτηση του με την οποία θα περιγράφει τους λόγους αποχωρήσεως του και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με οκτώ (8) τουλάχιστον ψήφους .

Τα μέλη που επανεγγράφονται υποχρεούνται να καταβάλουν για την επανεγγραφή τους εφ’άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 5ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση που λαμβάνεται με 12 τουλάχιστον ψήφους, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, να διαγράψει μέλος του Συλλόγου εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι’αυτό, εάν η συμπεριφορά του κριθεί ότι αντιβαίνει στις αρχές του Συλλόγου ή αν το μέλος δεν καταβάλλει την συνδρομή του επί πέντε (5) συνεχή έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προειδοποιήσει το προς διαγραφήν μέλος με δύο (2) συστημένες επιστολές ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημέρες αντιστοίχως προ της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μέλος, που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, εφόσον, κατά την κρίση της δεν συντρέχουν πια οι λόγοι που οδήγησαν στην διαγραφή του και αφού καταβάλει ως δικαίωμα επανεγγραφής του εφ’απαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Τα Τακτικά και τα Κοινωνικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου καταβάλλονται από τα μέλη, αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Oι απόφοιτοι απαλλάσσονται της υποχρεώσεως πληρωμής της συνδρομής για το έτος αποφοιτήσεως των.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου με την υποχρέωση να τηρούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.

Άρθρο 8ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται :
α. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών.
β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες.
δ. Έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.

Άρθρο 9ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δέκα (10) Συμβούλους.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προηγείται κάθε άλλης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κάθε συνεδριάσεως κοινοποιούνται εγκαίρως εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γραμματεία του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις μετέχουν οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή το νόμο, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα παρόντα μέλη είναι λιγότερα από 7 μπορεί να συνεχισθεί η συνεδρίαση, ουδεμία, όμως, απόφαση μπορεί να ληφθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου, μπορεί δε να διορίσει επιτροπές που ασχολούνται με τις επιμέρους δραστηριότητες του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει συμβάσεις με τρίτους και συνομολογεί συμφωνίες κάθε είδους, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου που απευθύνεται σε Δημόσια ή άλλη Αρχή, παρακολουθεί και ελέγχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από τον Ταμία. Διαχειρίζεται μαζί με τον Ταμία τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις επαφές με την Διοίκηση του ΕΕΙ και τις Διευθύνσεις των Σχολείων, καθώς επίσης και στις Γενικές Συνελεύσεις του ΕΕΙ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του.

Οι λοιπές αρμοδιότητες του Α’ Αντιπροέδρου και οι αρμοδιότητες του Β’ Αντιπροέδρου ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα μέλος του ή μέλος του Συλλόγου που θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά ή εξώδικα για συγκεκριμένο, όμως, θέμα κάθε φορά. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το Αρχείο, τα βιβλία και τη Σφραγίδα του Συλλόγου.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου, τηρεί τα Βιβλία τα οποία ορίζει ο Νόμος, εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια, διακινεί μαζί με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να παρέχει πάντοτε πληροφορίες και στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία : Βιβλία Μητρώου των μελών, Βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και τα εκ του Νόμου απαιτούμενα λογιστικά βιβλία.

Τον Σύλλογο δεσμεύουν 2 υπογραφές για οικονομικά θέματα, του Προέδρου και του Ταμία.

Άρθρο 10ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών απέχει από τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του ή σε περίπτωση εκπτώσεως του από το αξίωμα του Προέδρου, ή σε περίπτωση αποχωρήσεως, παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου, τότε :
α. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος
β. Αν ο Α’ Αντιπρόεδρος δεν αναλάβει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο μεταξύ των μελών του τα οποία έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας, με μυστική ψηφοφορία και δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους. Αν δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος σε τρεις (3) συνεχείς ψηφοφορίες κατά την ίδια συνεδρίαση, τότε προκηρύσσονται εκλογές. Κατά το διάστημα αυτό εκτελεί καθήκοντα Προέδρου ο Α’ Αντιπρόεδρος.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκπέσει του αξιώματος του, λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με 14 ψήφους.
Σε όλες τις εκδόσεις του Συλλόγου υπεύθυνος έναντι του Νόμου είναι ο Πρόεδρος. Τον εκδότη κάθε εντύπου ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος αποχωρήσει, παραιτηθεί ή εκπέσει από την θέση του Προέδρου, δικαιούται να διατηρήσει την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται παραιτηθέντα και αντικαθίστανται όπως ορίζει το Καταστατικό.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κωλύματος ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιλαχόντες κατά την τελευταία σχετική ψηφοφορία για εκλογή Συμβούλων. Τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αντικαθιστά ένας από τους Συμβούλους, εκλεγόμενος κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συμπλήρωση του.

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αντικαταστάτη ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους συγκαλείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τρίτον (1/3) των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών. Κάθε δεύτερο έτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ως ώρα ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται η 10η πρωινή και, όταν έπονται εκλογές, ώρα λήξεως της συζητήσεως η 2α απογευματινή το αργότερο. Μετά την λήξη της συζητήσεως, αρχίζει η ψηφοφορία που περατώνεται την 6η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι κάλπες. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που δεν έχουν προλάβει να ψηφίσουν, η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον, είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της τουλάχιστον.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αναγγελία των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να γίνει με προσωπική γραπτή πρόσκληση προς τους αποφοίτους ή να αναγγελθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή ακόμη και στο περιοδικό που εκδίδει ο Σύλλογος, είκοσι, τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της.

Στις γραπτές προσκλήσεις και αναγγελίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο οποίος ορίζει ένα Πρακτικογράφο και ψηφοσυλλέκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων του, καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους. Κατόπιν, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 12ο ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ανά δύο (2) έτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Β. Οι εκλογές διενεργούνται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή. Την Εφορευτική Επιτροπή αποτελούν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και τέσσερα (4) άλλα μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται κατά το πρότυπο των Εθνικών Εκλογών. Την ευθύνη για την προετοιμασία των εκλογών έχει ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Υποψηφιότητα στις εκλογές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη για το τρέχον έτος και για τα δύο (2) προηγούμενα έτη. Κανένα μέλος δεν οφείλει συνδρομή για το έτος αποφοιτήσεως του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους, υποβάλλοντας γραπτώς σχετική δήλωση στον Γενικό Γραμματέα στα Γραφεία του Συλλόγου, επί αποδείξει, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εν απουσία του τις δηλώσεις παραλαμβάνει η Γραμματεία. Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει την νομιμότητα της υποψηφιότητας.
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει τον πίνακα των υποψηφίων και να τον αναρτήσει στα γραφεία του Συλλόγου τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές.
Ε. Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ, Τακτικό μέλος το οποίο :
– έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας άνευ δικαιώματος εξαγοράς.
– έχει εργασιακή σχέση με τον ΣΑΚΑ
– είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ.
Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος που έχει εργασιακή σχέση με τα Σχολεία του ΕΕΙ ή με το ΕΕΙ.
Ζ. Ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας μέχρι την ημέρα διενέργειας των εκλογών στις οποίες είναι υποψήφιος.
Η. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναφέρονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Πρόεδροι. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός ο οποίος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ενός μόνο σταυρού προτιμήσεως για τον Πρόεδρο. Στο δεύτερο μέρος, αναφέρονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι σύμβουλοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι Πρόεδροι, αν το επιθυμούν. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν 14 το πολύ σταυρούς προτιμήσεων για τους συμβούλους. Εκλέγονται ως σύμβουλοι οι 14 πρώτοι. Αν ο εκλεγείς ως Πρόεδρος έχει θέσει υποψηφιότητα και ως Σύμβουλος και βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση, τότε εκλέγεται ως Σύμβουλος ο 15ος κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί εντός δέκα ημερών μετά τις εκλογές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρώτη συνεδρίαση και αυτά εκλέγουν μεταξύ των τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Πρόεδρου είναι δύο συνεχείς θητείες. Ο απερχόμενος Πρόεδρος μπορεί να αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μηνών από την λήξη της δεύτερης συνεχόμενης θητείας του.

Άρθρο 13ο ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται από τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλούνται προς έλεγχο της Διαχειρίσεως του προηγούμενου Οικονομικού Έτους δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

Άρθρο 14ο ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο διακοσίων τακτικών μελών του Συλλόγου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση των μελών του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τις Τακτικές.

Άρθρο 15ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων Τακτικών Μελών. Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους αντικαταστάτες των μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών με σχετική πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.

Η εγγραφή του θέματος ανάκλησης μελών της Διοικήσεως ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, αν τούτο ζητήσουν εγγράφως εκατό (100) ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη το αργότερο είκοσι μία (21) ημέρες πριν την επίσημη αναγγελία της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εκλέγονται μετά την ανάκληση των προηγουμένων μελών διαρκεί μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Η συζήτηση και η απόφαση για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή περί καταλογισμού ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής προηγείται κάθε άλλης συζητήσεως.

Άρθρο 16ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, που οφείλεται σε υπαίτιο πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή της Διοικήσεως του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει, ανάλογα με τη βαρύτητα του, τις εξής ποινές : 1) Επίπληξη, 2) Πρόστιμο, 3) Αποβολή από τον Σύλλογο, 4) Έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Πειθαρχική Εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο, για δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων τακτικών μελών.

Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή όπως ορίζει το άρθρο 80 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 17ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. Πεντακόσια, τουλάχιστον, ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη του Συλλόγου με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση του Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει την πρόταση προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η τροποποίηση του Καταστατικού προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά από τα Τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Η τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την έγκριση της από το Πρωτοδικείο και την εγγραφή της στο σχετικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.

Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται η διάλυση του Συλλόγου. Αν ο Σύλλογος διαλυθεί η περιουσία του περιέρχεται στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για να διατεθεί αποκλειστικά σε υποτροφίες προς αποφοίτους που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα ονομάζονται ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΑΚΑ.

‘Αρθρο 18ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν μέλη των αθλητικών τμημάτων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του. Γίνονται, επίσης, δεκτοί ως αθλητές και οι μαθητές των Σχολείων του ΕΕΙ με αίτηση τους και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών σχετικά με την αθλητική τους ιδιότητα και τους αθλητικούς κανονισμούς καθορίζονται από την αρμόδια κάθε φορά αθλητική αρχή.

Άρθρο 19ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και δεν περιλαμβάνεται στο Καταστατικό ρυθμίζεται με εσωτερικό κανονισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπ’όψιν του τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge