Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση Καταστατικού

 

Αγαπητά μέλη,

Στις 19 Οκτωβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κατά το άρθρο 11 του ισχύοντος καταστατικού. Η πρόσκληση η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω, δημοσιεύτηκε εντός των προβλεπομένων από το καταστατικό προθεσμιών, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, προκειμένου να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Συλλόγου:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

     στην αίθουσα Χωρέμη – Μπενάκειο, του Κολλεγίου
                               10.00 π.μ.
       (ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
 
               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο
1ης Σεπτεμβρίου 2007 – 31 Αυγούστου 2008.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3. Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2008 –  31 Αυγούστου 2009.
5. Συμμετοχή αθλητών στις αθλητικές ομάδες του Συλλόγου
6. Τροποποίηση Καταστατικού ΣΑΚΑ

`                                                    Το Δ.Σ. του ΣΑΚΑ 

Όπως συνάγεται από το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θα συζητηθεί η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας, με νέες διατάξεις όπως αυτές προτείνονται από το ΔΣ του Συλλόγου, κατόπιν επεξεργασίας και υποβολής αυτών από τη συσταθείσα Επιτροπή Καταστατικού. 

Πνεύμα και φιλοσοφία των προτεινόμενων διατάξεων και στόχος του ΔΣ του Συλλόγου είναι ο εξυγχρονισμός του Καταστατικού προκειμένου να:
– καλύψει τις ανάγκες του Συλλόγου, 
– ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μελών του, 
– θεμελιώσει εκ νέου τους σκοπούς του Συλλόγου
– προβλέψει την συμμετοχή στο Σύλλογο όλων των αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, 
– οριοθετήσει την εκπροσώπηση και διοίκηση του Συλλόγου
– καλύψει τις διαδικασίες συμμετοχής, εκλογής, εκπροσώπησης όλων των μελών, 
– απλουστεύσει τις διαδικασίες καθημερινής διαχείρισης και δράσης του Συλλόγου και 
– κωδικοποιήσει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των μελών και τον τρόπο διοίκησης του Συλλόγου. 

Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλα τα μέλη να λάβουν γνώση των προτεινόμενων εις τροποποίηση διατάξεων, κατωτέρω παρατίθεται το Καταστατικό του Συλλόγου υπό τη μορφή συγκριτικής επισκόπησης του εν ισχύι καταστατικού και του νέου. Η τελική πρόταση τροποποίησης καταστατικού οριστικοποιήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ προ της Γενική Συνέλευσης (30 Σεπτεμβρίου 2008) και θα υποβληθεί από το ΔΣ στη ΓΣ.

Το ΔΣ του ΣΑΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΣ ΣΑΚΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
14 Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΛΗ

Άρθρο 1ο        ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION.

Ο Σύλλογος έχει ως σήμα τον θυρεό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (EEI), πλαισιωμένο από τα αρχικά ΣΑΚΑ.

Ο Σύλλογος διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION με το σήμα του Συλλόγου στη μέση και κάτω από αυτό τη χρονολογία ιδρύσεως του (1931).

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 1ο        ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό και κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» και στην αγγλική γλώσσα «ATHENS COLLEGE AND PHYCHICO COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΚΑ». 

1.2. Ο Σύλλογος έχει ως σήμα το θυρεό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος , πλαισιωμένο από τα αρχικά ΣΑΚΑ.

1.3. Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙOY ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ και στην αγγλική γλώσσα ATHENS COLLEGE AND PHYCHICO COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION με το σήμα του Συλλόγου στη μέση και κάτω από αυτό τη χρονολογία ιδρύσεώς του (1931).

1.4. ΄Εδρα του Συλλόγου ορίζεται  το Ψυχικό.

1.5. Ως Κολλέγιο στα πλαίσια του παρόντος νοούνται τα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού.

Άρθρο 2ο     ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
α.  Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
β.  Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του.
γ.  Η παροχή υποτροφιών σε αποφοίτους των Σχολείων του ΕΕΙ για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ.  Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με τα Σχολεία του EEI.
ε.  Η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο των Σχολείων του EEI και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών των.
στ. H καλλιέργεια και η ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων των μελών του μέσω και της συμμετοχής των σε αθλητικούς αγώνες.
ζ.  Η διατήρηση του Πνεύματος του Κολλεγίου

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος εκδίδει έντυπα, διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας του.

Άρθρο 2ο     ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοποί του Συλλόγου είναι :
α. Η τήρηση και προαγωγή του πνεύματος του Κολλεγίου, των αρχών και των αξιών του.
β.  Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
γ.  Η ηθική και επαγγελματική ενίσχυση των μελών του.
δ. Η παροχή υποτροφιών σε μέλη του Συλλόγου για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ε.  Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με το Κολλέγιο.
στ. Η ηθική συμπαράσταση στο έργο των Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου..
ζ. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων των μελών του, μέσω και της συμμετοχής τους σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς αγώνες.


2.2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος εκδίδει έντυπα, αναπτύσσει και συντηρεί βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των μελών του, πραγματοποιεί ηλεκτρονικές ενημερωτικές εφαρμογές, διοργανώνει κοινωνικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητικές και μορφωτικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας του.

‘Αρθρο 3ο    ΜΕΛΗ

Α.  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
– ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη γίνονται αυτομάτως οι απόφοιτοι των Σχολείων του ΕΕΙ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη γίνονται άτομα τα οποία μαθήτευσαν στα Σχολεία του EEI χωρίς να αποφοιτήσουν
– ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη γίνονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου, άτομα τα οποία δεν μαθήτευσαν στα Σχολεία του Ιδρύματος, διακρίθηκαν όμως για την προσφορά τους στον Σύλλογο.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μέλη, που έχουν μαθητεύσει για 4, τουλάχιστον, χρόνια 6ετούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 5, τουλάχιστον, χρόνια 7ετούς δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, ή 9 συνολικά έτη, μπορούν να γίνουν ΤΑΚΤΙΚΑ.  Απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει με βάση το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Κοινωνικό μέλος για τον Σύλλογο και τα Σχολεία του EEI, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Κοινωνικό μέλος καταβάλει εφ’άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ενδιαφερόμενο Κοινωνικό μέλος μπορεί να προσφύγει στην επομένη της απορρίψεως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με αίτηση υπογεγραμμένη από 100 τουλάχιστον Τακτικά μέλη ταμειακώς ενήμερα.

Του ονόματος κάθε τακτικού μέλους έπεται ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως του.  Στην περίπτωση των κοινωνικών μελών προστίθεται πριν από την ένδειξη του έτους αποφοιτήσεως της τάξεως των το γράμμα x.
 

Άρθρο 3ο    ΜΕΛΗ

3.1.  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά,  Κοινωνικά και Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη είναι, αυτοδικαίως, οι απόφοιτοι του Κολλεγίου.
β) Κοινωνικά μέλη γίνονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, παλαιοί μαθητές του Κολλεγίου,  οι οποίοι δεν αποφοίτησαν.
γ) Επίτιμα μέλη γίνονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, άτομα τα οποία δεν εφοίτησαν στο Κολλέγιο,  έχουν διακριθεί όμως για την εξαίρετη προσφορά τους στο Σύλλογο.


3.2. Κοινωνικά μέλη, που έχουν φοιτήσει στο Κολλέγιο για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια εξαετούς δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ή πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια επταετούς δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως (ακολουθώντας το παλαιότερα ισχύον επταετές πρόγραμμα δευτεροβάθμιων σπουδών στο Κολλέγιο) μπορούν να γίνουν Τακτικά, ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει με βάση το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει ο υποψήφιος για το Σύλλογο και το Κολλέγιο.  Μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Τακτικό μέλος καταβάλλει εφ’ άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της αρνητικής αποφάσεως στην επομένη της απορρίψεως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με αίτησή του προσυπογραφομένη από 100 τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη. Εφ’όσον η Γενική Συνέλευση αποδεχθεί  την αίτηση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών, ο αιτών εγγράφεται  ως Τακτικό μέλος.


3.3. Το όνομα κάθε Τακτικού μέλους συνοδεύει η ένδειξη του έτους αποφοιτήσεώς του (’00) και κάθε Κοινωνικού μέλους η ένδειξη αποφοιτήσεως της τάξεώς του με την προσθήκη του γράμματος  «Χ» (Χ`00). Αυτό ισχύει ακόμη και όταν ένα Κοινωνικό μέλος γίνει Τακτικό

Άρθρο 4ο      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να επανεγγραφεί  στο Σύλλογο μετά από γραπτή αίτηση του με την οποία θα περιγράφει τους λόγους αποχωρήσεως του και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με οκτώ (8) τουλάχιστον ψήφους .

Τα μέλη που επανεγγράφονται υποχρεούνται να καταβάλουν για την επανεγγραφή τους εφ’άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
 

Άρθρο 4ο     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

4.1. Γενικές υποχρεώσεις
Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων, τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου -όπως αυτές εκφράζονται δια των σκοποών του-, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του.


4.2. Συνδρομή
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5.1. παρ. 2 του παρόντος, τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο, και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους το αργότερο, συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Oι νέοι απόφοιτοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής για το έτος αποφοιτήσεώς τους και για το αμέσως επόμενο έτος, εκτός αν υποβάλουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε υποχρεούνται να καταβάλουν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους. 

4.3. Έκτακτες εισφορές
Έκτακτες εισφορές, που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο στη   Γενική Συνέλευση για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου, καταβάλλονται από τα μέλη αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5ο    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση που λαμβάνεται με 12 τουλάχιστον ψήφους, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, να διαγράψει μέλος του Συλλόγου εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι’αυτό, εάν η συμπεριφορά του κριθεί ότι αντιβαίνει στις αρχές του Συλλόγου ή αν το μέλος δεν καταβάλλει την συνδρομή του επί πέντε (5) συνεχή έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προειδοποιήσει το προς διαγραφήν μέλος με δύο (2) συστημένες επιστολές ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημέρες αντιστοίχως προ της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μέλος, που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, εφόσον, κατά την κρίση της δεν συντρέχουν πια οι λόγοι που οδήγησαν στην διαγραφή του και αφού καταβάλει ως δικαίωμα επανεγγραφής του εφ’απαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
 

Άρθρο 5ο    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

5.1. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις
Τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς ενήμερα, έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο.
Ταμειακώς ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή των τριών προ της Γενικής Συνελεύσεως ετών.


5.2. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής
Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη.


5.3. Χρήση εγκαταστάσεων- Εκδηλώσειςτου Συλλόγου
Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και να πραγματοποιούν εκδηλώσεις που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου υποχρεούνται να τηρούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται με απόφασή του να ορίσει ότι μόνον τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ορισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τριών τουλάχιστον προ της εκδηλώσεως ετών.

Άρθρο 6ο     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Τα Τακτικά και τα Κοινωνικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου καταβάλλονται από τα μέλη, αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου.
 

Άρθρο 6ο      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ

6.1. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.


6.2. Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί άπαξ να επανεγγραφεί  στο Σύλλογο μετά από γραπτή αίτησή του, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους της αποχωρήσεώς του. Η αίτηση εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους.


6.3. Για την επανεγγραφή τους τα μέλη που είχαν αποχωρήσει υποχρεούνται να καταβάλουν εφ’άπαξ ποσό ίσο με τις συνδρομές των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την αποχώρησή τους μέχρι το χρόνο της επανεγγραφής τους. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ισχύουσας κατά το χρόνο επανεγγραφής ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 7ο    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Oι απόφοιτοι απαλλάσσονται της υποχρεώσεως πληρωμής της συνδρομής για το έτος αποφοιτήσεως των.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου με την υποχρέωση να τηρούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.
 

Άρθρο 7ο    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

7.1. Αυτοδίκαιη διαγραφή
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δικαιούται να διαγράψει από το Σύλλογο μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει πέντε (5) συνολικά ετήσιες συνδρομές. Πρό της λήψεως αποφάσεως για την διαγραφή ενός μέλους, το υπό διαγραφή μέλος ειδοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι επίκειται η διαγραφή του, ενώ ταυτοχρόνως του τίθεται προθεσμία τριών τουλάχιστον μηνών να ρυθμίσει την προς τον Σύλλογο οφειλή του. Ουδέν μέλος διαγράφεται προ της παρελεύσεως της προθεσμίας αυτής.

Μέλος, που έχει διαγραφεί για τον ανωτέρω λόγο, μπορεί άπαξ να επανεγγραφεί με απλή αίτησή του, καταβάλλοντας το σύνολο των οφειλομένων συνδρομών του. Το ποσό των αναδρομικά καταβαλλόμενων εισφορών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των τελευταίων επτά ετησίων συνδρομών.


7.2. Διαγραφή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
Ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για σοβαρό λόγο.

Μέλος, που έχει διαγραφεί κατ` αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)  των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι διαγραφής του.

Άρθρο 8ο    ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται :
α.  Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών.
β.  Οι έκτακτες εισφορές των μελών που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
γ.  Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες.
δ.  Έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου. 

Άρθρο 8ο   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι :
α.  Οι συνδρομές των μελών.
β.  Οι έκτακτες εισφορές των μελών που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
γ. Οι δωρεές, οι χορηγίες και τα κληροδοτήματα.
δ. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 9ο      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δέκα (10) Συμβούλους.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα.  Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προηγείται κάθε άλλης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κάθε συνεδριάσεως κοινοποιούνται εγκαίρως εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γραμματεία του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις μετέχουν οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή το νόμο, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα παρόντα μέλη είναι λιγότερα από 7 μπορεί να συνεχισθεί η συνεδρίαση, ουδεμία, όμως, απόφαση μπορεί να ληφθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του,  συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου, μπορεί δε να διορίσει επιτροπές που ασχολούνται με τις επιμέρους δραστηριότητες του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει συμβάσεις με τρίτους και συνομολογεί συμφωνίες κάθε είδους, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου που απευθύνεται σε Δημόσια ή άλλη Αρχή, παρακολουθεί και ελέγχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από τον Ταμία.  Διαχειρίζεται μαζί με τον Ταμία τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.  Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις επαφές με την Διοίκηση του ΕΕΙ και τις Διευθύνσεις των Σχολείων, καθώς επίσης και στις Γενικές Συνελεύσεις του ΕΕΙ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του.

Οι λοιπές αρμοδιότητες του Α’ Αντιπροέδρου και οι αρμοδιότητες του Β’ Αντιπροέδρου ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα μέλος του ή μέλος του Συλλόγου που θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά ή εξώδικα για συγκεκριμένο, όμως, θέμα κάθε φορά.  Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των  δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το Αρχείο, τα βιβλία και τη Σφραγίδα του Συλλόγου.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου, τηρεί τα Βιβλία τα οποία ορίζει ο Νόμος, εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια,  διακινεί μαζί με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να παρέχει πάντοτε πληροφορίες και στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία : Βιβλία Μητρώου των μελών, Βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και τα εκ του Νόμου απαιτούμενα λογιστικά βιβλία.

Τον Σύλλογο δεσμεύουν 2 υπογραφές για οικονομικά θέματα, του Προέδρου και του Ταμία. 

Άρθρο 9ο   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10ο     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών απέχει από τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του ή σε περίπτωση εκπτώσεως του από το αξίωμα του Προέδρου, ή σε περίπτωση αποχωρήσεως, παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου, τότε :

α.  Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος
β.  Αν ο Α’ Αντιπρόεδρος δεν αναλάβει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο μεταξύ των μελών του τα οποία έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας, με μυστική ψηφοφορία και δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους.  Αν δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος σε τρεις (3) συνεχείς ψηφοφορίες κατά την ίδια συνεδρίαση, τότε προκηρύσσονται εκλογές.  Κατά το διάστημα αυτό εκτελεί καθήκοντα Προέδρου ο Α’ Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος μπορεί να εκπέσει του αξιώματος του, λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με 14 ψήφους.
Σε όλες τις εκδόσεις του Συλλόγου υπεύθυνος έναντι του Νόμου είναι ο Πρόεδρος.  Τον εκδότη κάθε εντύπου ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος αποχωρήσει, παραιτηθεί ή εκπέσει από την θέση του Προέδρου, δικαιούται να διατηρήσει την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται παραιτηθέντα και αντικαθίστανται όπως ορίζει το Καταστατικό.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κωλύματος ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιλαχόντες κατά την τελευταία σχετική ψηφοφορία για εκλογή Συμβούλων.  Τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αντικαθιστά ένας από τους Συμβούλους, εκλεγόμενος κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συμπλήρωση του.

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αντικαταστάτη ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο      Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους κατά το άρθρο 11 του παρόντος και εκτάκτως όταν και όπως ορίζει το άρθρο 12 του παρόντος

 

Άρθρο 11ο      ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους συγκαλείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τρίτον (1/3) των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών μελών.  Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται την επόμενη Κυριακή,  την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών.  Κάθε δεύτερο έτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  Ως ώρα ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται η 10η πρωινή και, όταν έπονται εκλογές, ώρα λήξεως της συζητήσεως η 2α απογευματινή το αργότερο.  Μετά την λήξη της συζητήσεως, αρχίζει η ψηφοφορία που περατώνεται την 6η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι κάλπες.  Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που δεν έχουν προλάβει να ψηφίσουν, η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον, είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της τουλάχιστον.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αναγγελία των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να γίνει με προσωπική γραπτή πρόσκληση προς τους αποφοίτους ή να αναγγελθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή ακόμη και στο περιοδικό που εκδίδει ο Σύλλογος, είκοσι, τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της.

Στις γραπτές προσκλήσεις και αναγγελίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο οποίος ορίζει ένα Πρακτικογράφο και ψηφοσυλλέκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων του, καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους.  Κατόπιν, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Άρθρο  11ο   Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11.1. Σύγκληση και απαρτία
Εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους και ημέρα Κυριακή (πλην της τελευταίας) συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά ενήμερων Τακτικών μελών.  Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται την επόμενη Κυριακή,  την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών. 


11.2. Πρόσκληση
Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεώς της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή με δημοσίευμα σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα. 


Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.


11.3. Διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται από το σώμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αν πρόκειται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. 


Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του, καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους.  Κατόπιν, η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή του  Διοικητικού Συμβουλίου και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής


11.4. Αρχαιρεσίες
Κάθε δεύτερο έτος, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  Ως ώρα ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται η 10η πρωινή και ως ώρα περατώσεως των συζητήσεων η 2α απογευματινή το αργότερο. Ακολουθεί η ψηφοφορία που περατώνεται την 6η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι κάλπες.  Αν υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που δεν έχουν προλάβει να ψηφίσουν, η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει.

Άρθρο  12ο   ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ανά δύο (2) έτη.  Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Β. Οι εκλογές διενεργούνται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή.  Την Εφορευτική Επιτροπή αποτελούν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και τέσσερα (4) άλλα μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές.  Η Εφορευτική Επιτροπή διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται κατά το πρότυπο των Εθνικών Εκλογών.  Την ευθύνη για την προετοιμασία των εκλογών έχει ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Υποψηφιότητα στις εκλογές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη για το τρέχον έτος και για τα δύο (2) προηγούμενα έτη.  Κανένα μέλος δεν οφείλει συνδρομή για το έτος αποφοιτήσεως του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους, υποβάλλοντας γραπτώς σχετική δήλωση στον Γενικό Γραμματέα στα Γραφεία του Συλλόγου, επί αποδείξει, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  Εν απουσία του τις δηλώσεις παραλαμβάνει η Γραμματεία.  Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει την νομιμότητα της υποψηφιότητας.

Δ.   Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει τον πίνακα των υποψηφίων και να τον αναρτήσει στα γραφεία του Συλλόγου τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές. 

Ε.   Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ, Τακτικό μέλος το οποίο :
– έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας άνευ δικαιώματος εξαγοράς.
– έχει εργασιακή σχέση με τον ΣΑΚΑ
– είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ.
Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος που έχει εργασιακή σχέση με τα Σχολεία του ΕΕΙ ή με το ΕΕΙ.

Ζ.  Ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας μέχρι την ημέρα διενέργειας των εκλογών στις οποίες είναι υποψήφιος.

Η.  Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και χωρίζεται σε δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος, αναφέρονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Πρόεδροι.  Πρόεδρος εκλέγεται αυτός ο οποίος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.  Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ενός μόνο σταυρού προτιμήσεως για τον Πρόεδρο.  Στο δεύτερο μέρος, αναφέρονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι σύμβουλοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι Πρόεδροι, αν το επιθυμούν.  Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν 14 το πολύ σταυρούς προτιμήσεων για τους συμβούλους.  Εκλέγονται ως σύμβουλοι οι 14 πρώτοι.  Αν ο εκλεγείς ως Πρόεδρος έχει θέσει υποψηφιότητα και ως Σύμβουλος και βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση, τότε εκλέγεται ως Σύμβουλος ο 15ος κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, στις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί εντός δέκα ημερών μετά τις εκλογές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρώτη συνεδρίαση και αυτά εκλέγουν μεταξύ των τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Πρόεδρου είναι δύο συνεχείς θητείες.  Ο απερχόμενος Πρόεδρος μπορεί να αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μηνών από την λήξη της δεύτερης συνεχόμενης θητείας του. 

Άρθρο 12ο    ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

12.1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται  οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.2. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό  Συμβούλιο και πεντακόσια (500) τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη του Συλλόγου με αίτησή τους, η οποία πρέπει να εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν τη σύγκλησή της  και να προσδιορίζει, επί ποινή απαραδέκτου, τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του επομένου διμήνου από την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως στα γραφεία του Συλλόγου. 


Κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση και τη διεξαγωγή των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων εφαρμόζονται αναλογικά όσα ισχύουν και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

 

 

 

Άρθρο 13ο    ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται από τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλούνται προς έλεγχο της Διαχειρίσεως του προηγούμενου Οικονομικού Έτους δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.  Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

Άρθρο 13ο       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1. Συγκρότηση, θητεία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, τον Δεύτερο Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένδεκα (11) Συμβούλους. 


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.


Εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, ο εκλεγείς Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα.  


Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου,  συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις της.


Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου, ορίζει τον αρχισυντάκτη των εντύπων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) που εκδίδει ο Σύλλογος και συγκροτεί επιτροπές για την προώθηση των επιμέρους σκοπών του Συλλόγου. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου.


13.2. Ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση.  Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.


Υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται  γραπτώς στη Γραμματεία του Συλλόγου, επί αποδείξει, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητα κάθε υποψηφιότητας κατά τις Καταστατικές διατάξεις .


Ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη για την προετοιμασία των αρχαιρεσιών και ειδικότερα για να καταρτισθεί ο πίνακας των υποψηφίων και να αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. 


Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγει η Γενική Συνέλευση.  Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη, και δύο αναπληρωματικά. Τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό της.  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως όπως και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.


Το ψηφοδέλτιο χωρίζεται σε δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος αναγράφονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Πρόεδροι.  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ όσων ισοψήφισαν.  Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ενός μόνο σταυρού προτιμήσεως για τον Πρόεδρο.  Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Σύμβουλοι στους οποίους κατατάσσονται  και οι υποψήφιοι Πρόεδροι, εφόσον  το επιθυμούν.  Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν δεκατέσσερις (14) το πολύ σταυρούς προτιμήσεως για τους Συμβούλους. Εκλέγονται ως Σύμβουλοι οι δεκατέσσερις (14) πρώτοι.  Αν ο εκλεγείς ως Πρόεδρος έχει θέσει υποψηφιότητα και ως Σύμβουλος και βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση, στη θέση του εκλέγεται ο 15ος κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος Σύμβουλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις, διενεργείται κλήρωση μεταξύ όσων ισοψήφισαν. Οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πέντε (5) επόμενες θέσεις ως προς τους σταυρούς προτιμήσεως μετά τους εκλεγέντας, ονομάζονται κατά το παρόν Καταστατικό ¨Επιλαχόντες¨.


13.3. Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κωλύεται να εκλεγεί ή να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ μέλος, το οποίο :
– έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας, άνευ δικαιώματος εξαγοράς ή άνευ αναστολής
– έχει έμμισθη  σχέση εργασίας με το ΣΑΚΑ
– είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Κωλύονται ακόμη να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μέλη, απόφοιτοι του Κολλεγίου, κατά το ημερολογιακό έτος της αποφοιτήσεώς τους. 

Κωλύεται να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος που έχει έμμισθη σχέση εργασίας με τα Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα. 


Ο υποψήφιος Πρόεδρος  πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του κατά  την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Πρόεδρου είναι δύο συνεχόμενες θητείες.   Ο απερχόμενος Πρόεδρος μπορεί να  αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου μετά την πάροδο 24 τουλάχιστον μηνών από τη λήξη της δεύτερης συνεχόμενης θητείας του.


13.4. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
13.4.1. Συνεδριάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προηγείται.


Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με κάθε πρόσφορο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, μέσο. Την ειδοποίηση συνοδεύει ημερήσια διάταξη, τα θέματα της οποίας καθορίζονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.


13.4.2. Απαρτία και Αποφάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή  πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Καταστατικό ή το Νόμο.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

Εφόσον κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος, η οποία δεν μπορεί να απέχει από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση λιγότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών. Αν και μετά τη δεύτερη πρόσκληση δεν υπάρξει απαρτία οκτώ (8) μελών, τότε ο Πρόεδρος προσκαλεί για τρίτη φορά σε Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του.  Η πρόσκληση αυτή γίνεται για ημέρα που απέχει, το νωρίτερο, τρεις εργάσιμες ημέρες από τη ματαιωθείσα δεύτερη συνεδρίαση. Κατά την τρίτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. 

Αν και μετά την τρίτη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε αυτοδικαίως συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται κατά το Καταστατικό για τη νόμιμη σύγκλησή της.


Καμία  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  μπορεί  να  ληφθεί αν  παρίστανται στη συνεδρίασή του λιγότερα  από  οκτώ (8) μέλη του,  με εξαίρεση  τη  συνεδρίαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου  που  ακολουθεί  δύο  (2)  προηγουμένως αναβληθείσες λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.                    


Ο Γραμματέας φροντίζει ώστε  τα μέλη να  ειδοποιούνται εγγράφως για  κάθε  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


13.4.3. Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των δικαστικών αρχών και των άλλων δημοσίων αρχών, ως και κάθε τρίτου, και είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος για όλες τις εκδόσεις του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει άλλο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Σύλλογο, δικαστικώς ή εξωδίκως, για συγκεκριμένο, όμως, κάθε φορά θέμα.  


13.4.4. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος
Ο  α’ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 


13.4.5. Ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος 
Ο β’Αντιπρόεδρος συνδράμει τον α’ Αντιπρόεδρο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.


13.4.6. Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Λέσχης του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία και το αρχείο, φυλάσσει τη Σφραγίδα του Συλλόγου, εκδίδει ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων του Συλλόγου, όταν αυτό απαιτείται,  και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο αλληλογραφίας. Το Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο, ιδίως ως προς τη συνυπογραφή των εγγράφων της αλληλογραφίας, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.


13.4.7. Ο Ταμίας
Ο Ταμίας παρακολουθεί τα οικονομικά του Συλλόγου, έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών βιβλίων και στοιχείων τα οποία απαιτεί ο νόμος, εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια, διακινεί, μαζί με τον Πρόεδρο, το Λογαριασμό του Συλλόγου με τις Τράπεζες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.


Για οικονομικά θέματα, όπως, ενδεικτικά, η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση αξιογράφων ή η συνομολόγηση συμβάσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, ο Σύλλογος δεσμεύεται έναντι των τρίτων με τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία σωρευτικά. Τον Ταμία κωλυόμενο αντικαθιστά ο Πρώτος ή ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος.


Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παρασχεθεί στον Ταμία εξουσία να υπογράφει και δεσμεύει το Σύλλογο έναντι τρίτων. ιδίως Τραπεζών και δημοσίων Αρχών, για ορισμένες συναλλαγές  με μόνη την υπογραφή του.


13.5. Έκπτωση και αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
13.5.1. Ο Πρόεδρος εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, αν απέχει ή αδυνατεί να  ασκήσει τα καθήκοντά του για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Η έκπτωσή του διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, με απόφαση που λαμβάνεται με δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον εκπεσόντα Πρόεδρο.


Πρόεδρος που παραιτείται ή εκπίπτει δεν δικαιούται να διατηρήσει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου


13.5.2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολογήτως  από τρεις (3) συνεχόμενες ή από έξι (6), εν συνόλω, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σ`ένα δωδεκάμηνο, εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους. Την έκπτωση διαπιστώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στο μέλος που εξέπεσε. Το μέλος που εξέπεσε αντικαθίσταται  όπως ορίζεται υπό 13.5.3.


13.5.3. Σε περίπτωση κωλύματος, θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειράν επιλαχόντα κατά την τελευταία σχετική ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εάν δεν υπάρχουν Επιλαχόντες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αντικαταστάτη ένα από τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά μέλη του Συλλόγου.


13.5.4. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος, παραιτήσεως,  εκπτώσεως, θανάτου ή ορισμού του ως Προέδρου αντικαθίσταται από τον Δεύτερο Αντιπρόεδρο. Ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, σε περίπτωση κωλύματος, παραιτήσεως,  εκπτώσεως ή θανάτου τους αντικαθίστανται από έναν εκ των Συμβούλων, εκλεγόμενο κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συμπλήρωσή του κατά τα υπό 13.5.3. οριζόμενα.


13.5.5. Σε περίπτωση κωλύματος, εκπτώσεως,  παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο α’ Αντιπρόεδρος.

Αν ο  α’ Αντιπρόεδρος αρνηθεί, κωλύεται ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να  αναλάβει, αναλαμβάνει ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός αρνηθεί, κωλύεται ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να  αναλάβει, τότε συγκαλεί αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και  με πλειοψηφία δέκα (10) τουλάχισ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge