Ανακοίνωση Αθλητικού Τμήματος [10-06-2020]

Αγαπητοί μας Αθλούμενοι Απόφοιτοι

σε συνέχεια της από 22 Μαΐου | Ανακοίνωσής μας και λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 20 «Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων» και το Παράρτημα ΙΙΙ, της με αριθμό Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 2168/04-06-2020),

  • τις από 01-06-2020 με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507 έγγραφο της ΓΓΑ «Πρακτικές Οδηγίες Γ΄ Φάσης Για Την Ασφαλή Άσκηση Σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους»

  • τις Συστάσεις του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ για τα ομαδικά αθλήματα

  • το από 22-05-2020 με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493 έγγραφο της ΓΓΑ «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.»

  • τα από 03-06-2020 και 09-06-2020 γνωμοδοτικά σημειώματα της νομικής υπηρεσίας του ΕΕΙ

σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  • Η αγωνιστική δραστηριότητα της ΣΑΚΑ LIGA με την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών μπορεί να ξεκινήσει από την 19-06-2020. Θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και το πρόγραμμα των αγώνων από την Επιτροπή Διοργάνωσης.

  • Κάθε αθλούμενος απόφοιτος θα ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία :

  • Τα τρία ανωτέρω έγγραφα (1.δελτίο καταγραφής αθλούμενου, 2.ιατρική βεβαίωση και 3.την υπεύθυνη δήλωση με το κείμενο «Γ») θα παραδίδονται άπαξ στον παρατηρητή της αγωνιστικής , ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο προς τούτο.

  • Στη είσοδο της εγκατάστασης θα τηρείται πρωτόκολλο καταγραφής εισερχομένων – εξερχομένων.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge