Ανακοίνωση Σχετικά με τη Διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΚΑ

σχετικά με τη διεξαγωγή της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

της 11ης  Οκτωβρίου 2020
και εάν δεν υπάρξει απαρτία

της 18ης Οκτωβρίου 2020

(σημειώσατε την δεύτερη ημερομηνία)

Σε συνέχεια της από 19ης Σεπτεμβρίου 2020 Πρόσκλησης για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και της εκεί περιεχόμενης επιφύλαξης για την εξειδίκευση των όρων διεξαγωγής της λόγω των γενικότερων συνθηκών, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει για τα εξής:

  1. Με δεδομένες τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/Γ.Π.οικ. 61927 (ΦΕΚ 4324/Β/2-10-2020) περί απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των άνω των εννέα (9) ατόμων, η Πρόσκληση δεν ισχύει ως πρόκληση φυσικής προσέλευσης στον οριζόμενο τόπο, αλλά παραμένει ως πρόσκληση ηλεκτρονικής συμμετοχής στους ίδιους χρόνους και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η πρόσβαση στο campus για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν θα είναι εφικτή. Ο Σύλλογος εφιστά την προσοχή των μελών του στο ότι τυχόν αυθόρμητη προσέλευση, πέραν των αυτονόητων υγειονομικών κινδύνων, εκθέτει τα ίδια και τον Σύλλογο και σε ενδεχόμενο νομικών κυρώσεων.
  2. Στο φυσικό χώρο της Συνέλευσης και με καθήκον τη διεύθυνσή της σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα όσα θα αναφερθούν ακολούθως, θα παρευρίσκονται αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Συλλόγου και μέλη του προεδρείου, ο Διευθυντής του Συλλόγου, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή νόμιμος αναπληρωτής του, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης (κατά τα παρακάτω οριζόμενα) και, ενδεχομένως, έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου, χωρίς όλοι οι προαναφερθέντες να υπερβαίνουν το μέγιστο κατά νόμο αριθμό ατόμων.
  3. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η Συνέλευση θα αρχίσει με διαπίστευση και επαλήθευση των προϋποθέσεων συμμετοχής των μελών που χρησιμοποιούν το μηχανισμό ηλεκτρονικής συμμετοχής. Για τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν είναι ταμειακά ενήμερα, θα υπάρχει η δυνατότητα on-line πληρωμής. Η ταυτοποίηση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Η ηλεκτρονική σύνδεση κατόπιν έγκυρης διαπίστευσης θα τεκμαίρεται ως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Αναλυτικότερες οδηγίες συμμετοχής παρέχονται εδώ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη ημερομηνία (11/10), η σχετική έλλειψη θα τεκμαίρεται εκ της μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος σύνδεσης είκοσι (20’) λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα αποτελεί απόδειξη της διαπίστωσης περί μη συγκέντρωσης του αναγκαίου αριθμού μελών.

  1. Ελλείψει της δυνατότητας σχετικής πρότασης εκ των παρισταμένων, το Δ.Σ. προτείνει ήδη δια της παρούσας:

Α) Ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Γεώργιο Καλοφωλιά ‘81

Β) Ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον Προκόπη Δημητριάδη ‘98

οι οποίοι και καλούνται να παρίστανται κατ΄εξαίρεση κατά τα οριζόμενα υπό (2).

Η πρόταση θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης κατά την έναρξή της.

  1. Τα κείμενα που θα τεθούν προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση (απολογισμός δράσεων του Δ.Σ., Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και οικονομικές καταστάσεις) θα έχουν αναρτηθεί νωρίτερα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών και η διεξαγωγή της συζήτησης και της ψηφοφορίας.
  2. Μετά την αποκατάσταση συνθηκών ομαλότητας ως προς τη δυνατότητα συνάθροισης κοινού, το Δ.Σ. προσανατολίζεται στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα, μεταξύ άλλων, την επικύρωση ή κάθε άλλη επεξεργασία των αποφάσεων της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  3. Κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως (δεδομένης της συγκυρίας) όλα τα άρθρα του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν το θέμα.

 

Το Δ.Σ. κατανοεί ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν την ιδεατή άσκηση του σωματειακού δικαιώματος. Ωστόσο, κρίνει ότι συνιστούν τη βέλτιστη στάθμιση και πρακτική εναρμόνιση όλων των εννόμων αγαθών σε συνθήκες ανωτέρας βίας. Η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, με αβέβαιο χρόνο διεξαγωγής (εν τοις πράγμασι ματαίωση), εκτός από αντικαταστατική, θα αποδείκνυε παθητική αποδοχή της συγκυρίας, δηλαδή στάση που δεν χαρακτηρίζει την κολλεγιακή οικογένεια.

Με την ευχή να παραμείνουμε όλοι υγιείς, ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία μαζικών κολλεγιακών συναντήσεων και σας καλούμε σε ηλεκτρονική συμμετοχή.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΚΑ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge